col-lg-6
col-lg-6
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2

  2017年,专注于医学 ,财经 ,母婴,两性,衣食住行等专业知识类垂直内容更易获得资本青睐,垂直类短视频依旧是个因竞争而“动荡”的市场 ,诸多垂直领域尚未出现牢不可破的头部内容  ,市场潜力非常大。

col-xs-6
col-xs-6
col-lg-8
col-sm-6
col-sm-6
col-lg-6
col-md-6
col-md-6
col-lg-4
col-sm-6
col-sm-6